SHENPIX高壓氧艙

SHENPIX高壓氧生活館,興百世家用/商用高壓氧艙

上一層 有氧體驗諮詢中心 個人/家用專業氧吧 YOUNG BAR富氧機 SHENPIX高壓氧艙 SHENPIX艙

本會提供各國氧生器材運用諮詢,非醫療用途,醫療使用請洽專業醫療人員

內  政  部 : 台內社字第0970069342

地方法院 : 97 證社字第 157 號

勞委會 : 勞職規字第0960028819號

農委會 : 農漁授字第0960157967號                                             中華民國海洋事業安全發展協會